Zasady doboru zaworów bezpieczeństwa typu ZBM40

Obowiązujące zależności:

1. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa:
  - dla instalacji c.o. (w oparciu o PN-99/B-02414):
  Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa
  - dla instalacji c.w.u. (w oparciu o PN-99/B-02414):
  dla instalacji c.w.u.

2. Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa:
  - dla instalacji c.o. (w oparciu o PN-99/B-02414):
  Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa dla instalacji
  dla instalacji c.w.u. (w oparciu o PN-99/B-02414):
  dla instalacji c.w.u.

3. Wymagana ilość zaworów, dla zabezpieczenia instalacji:
 Wymagana ilość zaworów, dla zabezpieczenia instalacji

Uwaga: W celu ujednolicenia wzorów, w stosunku do norm
    przedmiotowych, zmieniono oznaczenia wielkości.
    
Wielkości i jednostki:
W   kg/h   - przepustowość zaworu bezpieczeństwa
p1   bar    - ciśnienie dopuszczalne (ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa)
p2   bar    - ciśnienie na wylocie z zaworu (przy wylocie do atmosfery p2 = 0)
p3   bar    - ciśnienie nominalne sieci cieplnej
ρ   kg/m3   - gęstość cieczy wody sieci cieplnej dla max. temperatury obliczeniowej
ρ1   kg/m3   - gęstość cieczy wody sieci cieplnej dla min. temperatury obliczeniowej
αc        - współczynnik wypływu zaworu dla wody
α        - współczynnik wypływu zaworu dla powietrza
d   mm  - wymagana średnica gniazda zaworu
d0  mm  - średnica gniazda zaworu d0 = 35
A   mm2  - powierzchnia przekroju uszkodzenia,
           dla wymienników płytowych 0,0001 m2,
           dla wymienników pojemnościowych średnica wężownicy
b       współczynnik zależny od różnicy ciśnień
       p3 - p1 < 5 bar - b = 1 3 1
       p3 - p3 > 5 bar - b = 2


zawory bezpieczeństwa
Przykład 1.

Dobór zaworu bezpieczeństwa dla układu centralnego ogrzewania.
Układ zbudowany jest w oparciu o wymiennik płytowy.

Dane:
p1=6 bar   max. ciśnieni w układzie c.o.
p3=13 bar   max. ciśnienie sieci cieplnej
T1=150°C   max. temperatura obliczeniowa sieci cieplnej

Tok postępowania:
1. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa:
1. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa

2. Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa:
2. Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa
      Z karty katalogowej zaworów bezpieczeństwa ZBM
      Dane techniczne / Współczynnik wypływu dla wody
      - dla zaworu o ciśnieniu otwarcia 6 bar, odczytano αc=0,22
2. Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa

3. Wymagana ilość zaworów, dla zabezpieczenia instalacji:
3. Wymagana ilość zaworów, dla zabezpieczenia instalacji:

     Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa typu ZBM40
     
Objaśnienia toku postępowania:
Ad.1 Podczas uszkodzenia wymiennika istotnym elementem
  zabezpieczającym jest zawór bezpieczeństwa, dlatego też należy
  określić jego wymaganą przepustowość. W zależności od
  zastosowanego wymiennika ciepła (wymiennik pojemnościowy lub
  płytowy) określa się powierzchnie uszkodzenia. Korzystając z tablic
  objętości dla wody należy dla zadanych warunków pracy określić
  gęstość wody sieciowej.
Ad.2 W tabeli Dane techniczne zaworów bezpieczeństwa opisane
  są współczynniki wypływu dla wody αc dla poszczególnych ciśnień
  otwarcia zaworu.
Ad.3 Korzystając z obliczonej średnicy gniazda należy określić
  wymaganą ilość zaworów bezpieczeństwa w celu uzyskania wymaganej przepustowości.


zawory bezpieczeństwa wymiennik płytowy
Przykład 2.

Dobrać zawór bezpieczeństwa dla układu przygotowania ciepłej wody
użytkowej. Układ zbudowany jest w oparciu o wymiennik płytowy.

Dane:
p1=6 bar   max. ciśnieni w układzie cwu
p3=16 bar   max. ciśnienie sieci cieplnej
T1=65°C   min. temperatura obliczeniowa sieci cieplnej

Tok postępowania:
1. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa:
wymagana ilość zaworów

2. Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa:
Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa:
   Z karty katalogowej zaworów bezpieczeństwa ZBM
   Dane techniczne / Współczynnik wypływu dla powietrza
   - dla zaworu o ciśnieniu otwarcia 6 bar, odczytano α=0,32
Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa:

3. Wymagana ilość zaworów, dla zabezpieczenia instalacji:
Wymagana ilość zaworów, dla zabezpieczenia instalacji:
   Dobrano trzy zawory bezpieczeństwa typu ZBM40
   
Objaśnienia toku postępowania:
Ad.1 Podczas uszkodzenia wymiennika istotnym elementem
  zabezpieczającym jest zawór bezpieczeństwa, dlatego też należy
  określić jego wymaganą przepustowość. W zależności od
  zastosowanego wymiennika ciepła (wymiennik pojemnościowy lub
  płytowy) określa się powierzchnie uszkodzenia. Korzystając z tablic
  objętości dla wody należy dla zadanych warunków pracy określić
  gęstość wody sieciowej.
Ad.2 W tabeli Dane techniczne zaworów bezpieczeństwa opisane
  są współczynniki wypływu dla powietrza α dla poszczególnych
  ciśnień otwarcia zaworu.
Ad.3 Korzystając z obliczonej średnicy gniazda należy określić
  wymaganą ilość zaworów bezpieczeństwa w celu uzyskania wymaganej przepustowości.

Dobór zaworów bezpieczeństwa ZBM
Urządzenia dla ciepłownictwa Urządzenia dla chłodnictwa i klimatyzacji
Filtroodmulniki
Sprzęgła hydrauliczne
Kolektory
Zbiorniki ciśnieniowe
Stabilizatory temperatury c.w.u.
Zasobniki cieczy
Zbiorniki hydroforowe
Zbiorniki na sprężone powiertrze
Separatory powietrza
Odkraplacze
Podgrzewacze wody
Urządzenia do stabilizacji i uzupełniania
Urządzenie do bezobsługowego uzupełniania zładu - BUW
Urządzenie do stabilizacji ciśnienia Ter-USC
Automatyczna stablizacja ciśnienia - TERMAX
Naczynia przeponowe
Regulatory bezpośredniego działania
Regulatory różnicy ciśnień
Reduktory ciśnienia
Regulatory przepływu
Regulatory ciśnienia z ograniczeniem przepływu
Regulatory różnicy ciśnień upustowe
Regulatory ciśnienia upustowe
Regulatory temperatury
Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
Zawory bezpieczeństwa
Węzły mieszkaniowe
Naczynia kondensacyjne
Rura przewodowa isopex
Filtroodmulniki
Sprzęgła hydrauliczne chłodnicze
Kolektory
Zasobniki cieczy
Urządzenia do stabilizacji i uzupełniania
Urządzenie do bezobsługowego uzupełniania zładu - BUW-G
Automatyczna stablizacja ciśnienia - TERMAX-G
Zbiorniki chłodnicze
Zbiorniki oleju
Ziębnice międzystopniowe z oddzielaniem cieczy
Zasobniki cieczy
Poziome oddzielacze cieczy

Usługi

Usługi obróbki skrawaniem
Usługi spawalnicze

©1999-2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Niniejsze strony www mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie stanowią wiążącej oferty.
PPU TERMEN SA nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne błędy i odpstępstwa od aktualnej oferty.

Zasady dotyczące plików cookie